PRIVACYBELEID


1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens ge-beurt wanneer u deze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in onze verklaring over gegevensbescherming die onder deze tekst staat.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt de contactgegevens van de beheerder in het gedeelte "Informatie over de verantwoordelijke voor de verwerking" van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.
Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, be-sturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verza-meld zodra u deze website bezoekt. Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Sommige gegevens worden verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos wordt aangebo-den. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heb je met betrekking tot je gegevens?

U hebt het recht om op elk gewenst moment kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens. U hebt ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens aan te vragen. Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensver-werking, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.
U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u nog vragen hebt over gegevensbescherming.

Analysetools en tools van externe leveranciers

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.
Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's is te vinden in het volgende privacybeleid.

2. Hosting en CDN (Content Delivery Networks)


We hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Externe hosting

Deze website wordt extern gehost. De persoonsgegevens die op deze website worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de hoster(s). Het kan hierbij gaan om IP-adressen, contactver-zoeken, meta- en communicatiegegevens, contractgegevens, contactgegevens, namen, website-toegangen en andere gegevens die via een website worden gegenereerd.
Externe hosting wordt uitgevoerd met het oog op de nakoming van contracten met onze potentiële en bestaande klanten (art. 6 lid 1 letter b GDPR) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte le-vering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 lid 1 letter f GDPR). Als een ove-reenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Onze host(s) zal/zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om zijn/hun prestatie-verplichtingen na te komen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens op te volgen.

We gebruiken de volgende hoster(s):
dogado GmbH
Antonio-Segni-Strasse 11
D-44263 Dortmund

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de boven-genoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Cloudflare

We gebruiken de service "Cloudflare". De provider is Cloudflare Inc, 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, VS (hierna "Cloudflare" genoemd).
Cloudflare biedt een wereldwijd gedistribueerd content delivery netwerk met DNS. Technisch gezien wordt de informatieoverdracht tussen uw browser en onze website via het netwerk van Cloudflare geleid. Hierdoor kan Cloudflare het gegevensverkeer tussen uw browser en onze website analyseren en als filter fungeren tussen onze servers en mogelijk kwaadaardig gegevensverkeer van het internet. Cloudflare kan ook cookies of andere technologieën gebruiken om internetgebruikers te herkennen, maar deze worden alleen voor het hier beschreven doel gebruikt.
Het gebruik van Cloudflare is gebaseerd op ons legitieme belang om onze website zo foutloos en veilig mogelijk aan te bieden (art. 6 lid 1 lit. f GDPR).
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details zijn hier te vinden:
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Meer informatie over beveiliging en gegevensbescherming bij Cloudflare vindt u hier:
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/.
Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overe-enkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnZKAA0&status=Active

Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de boven-genoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie


Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.
Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoons-gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren. Dit privacybe-leid legt uit welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.
We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) onderhevig kan zijn aan kwetsbaarheden in de beveiliging. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is
Ralf Bohle GmbH
Otto-Hahn-Str. 1
51580 Reichshof

Telefon: +49 (22 65) 10 90
E-Mail: info@schwalbe.com 
De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Opslagduur

Tenzij een meer specifieke bewaartermijn is gespecificeerd in dit privacybeleid, blijven uw persoon-sgegevens bij ons totdat het doel voor gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een gerechtvaardigd verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking in-trekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonsgegevens te bewaren (bijv. bewaartermijnen op grond van belasting- of handelswetgeving); in het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de rechtsgrondslag voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming hebt gegeven voor gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR of Art. 9 para. 2 lit. a GDPR, voor zover bijzondere categorieën van gegevens worden verwerkt in overeenstemming met Art. 9 para. 1 GDPR. In het geval van uitdrukke-lijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, wordt de gegevens-verwerking ook uitgevoerd op basis van Art. 49 para. 1 lit. a GDPR. Als u toestemming hebt gegeven voor de opslag van cookies of toegang tot informatie op uw eindapparaat (bijv. via apparaatfinger-printing), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 25 (1) TTDSG. Toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn voor de uitvoering van een contract of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, verwerken wij uw gegevens op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR. Verder verwerken wij uw gegevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van Art. 6 para. 1 lit. c GDPR. Gegevensverwerking kan ook wor-den uitgevoerd op basis van ons gerechtvaardigd belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Informatie over de relevante rechtsgrondslagen in elk afzonderlijk geval wordt verstrekt in de volgende paragrafen van dit privacybeleid.

Functionaris voor gegevensbescherming

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.
DS Datenschutz Christoph Larsen
Nordring 35
51647 Gummersbach
Telefon: +49 (22 61) 56 09 20
E-Mail: datenschutz@schwalbe.com

Opmerking over de overdracht van gegevens naar derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en de overdracht naar Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn

We gebruiken onder andere tools van bedrijven die gevestigd zijn in derde landen die niet veilig zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en Amerikaanse tools waarvan de providers niet gecertificeerd zijn volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Als deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens naar deze landen worden overgedragen en daar worden verwerkt. We wil-len erop wijzen dat een gegevensbeschermingsniveau dat vergelijkbaar is met dat in de EU niet kan worden gegarandeerd in derde landen die niet beveiligd zijn volgens de gegevensbeschermingswetge-ving.
We willen erop wijzen dat de VS, als veilig derde land, over het algemeen een vergelijkbaar niveau van gegevensbescherming heeft als de EU. Gegevensoverdracht naar de VS is daarom toegestaan als de ontvanger gecertificeerd is onder het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF) of passende aanvullende garanties heeft. Informatie over gegevensoverdracht naar derde landen, inclusief de ontvangers van de gegevens, is te vinden in dit privacybeleid.

Ontvangers van persoonlijke gegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken we samen met verschillende externe organisaties. In sommige gevallen is het ook noodzakelijk om persoonlijke gegevens door te geven aan deze externe organisaties. We geven persoonsgegevens alleen door aan externe instanties als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract, als we hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijv. doorgeven van gege-vens aan de belastingdienst), als we een gerechtvaardigd belang hebben bij de doorgifte in overe-enstemming met art. 6 par. 1 lit. f GDPR of als een andere rechtsgrondslag de doorgifte van gegevens toestaat. Bij het gebruik van verwerkers geven we de persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig contract voor orderverwerking. In het geval van gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt de toe-stemming die u hebt gegeven op elk gewenst moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevens-verwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen direct marketing (Art. 21 GDPR)

ALS DE GEGEVENSVERWERKING IS GEBASEERD OP ART. 6 ABS. 1 LIT. E OF F GDPR, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS OP GRONDEN DIE VERBAND HOUDEN MET UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW BETREFFENDE PER-SOONSGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE LEGITIEME GRONDEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANTONEN DIE ZWAARDER WEGEN DAN UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN OF DE VERWERKING DIENT VOOR DE VASTSTELLING, UITOEFENING OF VERDEDIGING VAN RECHTSVORDERINGEN (BEZWAAR OP GROND VAN ARTIKEL 21, LID 1, GDPR). ALS UW PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECT MARKETING, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DERGELIJKE MARKETING; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER DEZE VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECT MARKETING. ALS U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONSGE-GEVENS VERVOLGENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECT MARKETING (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 LID 2 GDPR).

Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van schending van de GDPR hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werk-plek of de plaats van de vermeende schending. Het recht om een klacht in te dienen doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overhandigen aan u of aan een derde partij in een algemeen ge-bruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.


Informatie, correctie en verwijdering

Binnen het kader van de geldende wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevens-verwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen als u verdere vragen hebt over het onderwerp persoonlijke gegevens.


Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om dit te doen. Het recht op beperking van de verwer-king bestaat in de volgende gevallen:

• Als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen betwist, hebben we over het algemeen tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.
• Als de verwerking van uw persoonsgegevens onwettig was/is, kunt u verzoeken om de gegevens-verwerking te beperken in plaats van te wissen.
• Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefe-ning, verdediging of handhaving van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen in plaats van het wissen ervan.
• Als je een bezwaar hebt ingediend in overeenstemming met Art. 21 (1) GDPR, moet er een af-weging worden gemaakt tussen jouw belangen en de onze. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heb je het recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgege-vens te vragen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van juridische claims of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of van een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of aanvragen die u naar ons als beheerder van de site stuurt. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresregel van de brow-ser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel.
Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u naar ons verzendt niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclamemails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van onze wettelijke meldingsplicht voor het ongevraagd toesturen van reclame en informatiemate-riaal. De beheerders van deze website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stap-pen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, zoals spam e-mails.

4. Gegevensverzameling op deze website


Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine gegevenspakket-jes die geen schade toebrengen aan uw eindapparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Permanente cookies blijven opgeslagen op je eindapparaat totdat je ze zelf verwijdert of totdat ze automatisch worden verwijderd door je webbrowser.
Cookies kunnen van ons afkomstig zijn (first-party cookies) of van derde partijen (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie van bepaalde diensten van derde bedrijven in websites mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk, omdat bepaalde web-sitefuncties zonder cookies niet zouden werken (bijv. de winkelwagenfunctie of de weergave van vi-deo's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om gebruikersgedrag te analyseren of voor reclame-doeleinden.
Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimalise-ren (bijv. cookies om het webpubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden opgeslagen op basis van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, tenzij een andere wettelijke basis is gespecificeerd. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor de technisch fout-loze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Als toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming uitgevoerd (art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG); toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.
In dit privacybeleid kunt u lezen welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt.

Toestemming met Cookiebot

Onze website gebruikt de toestemmingstechnologie van Cookiebot om uw toestemming te verkrijgen voor de opslag van bepaalde cookies op uw eindapparaat of voor het gebruik van bepaalde technologieën en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescher-ming. De leverancier van deze technologie is Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemar-ken (hierna "Cookiebot" genoemd).
Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een verbinding tot stand gebracht met de servers van Cookiebot om uw toestemming en andere verklaringen met betrekking tot het gebruik van cookies te ver-krijgen. Cookiebot slaat vervolgens een cookie op in uw browser om de gegeven toestemming of het intrekken daarvan aan u te kunnen toewijzen. De op deze wijze verzamelde gegevens worden bewaard totdat je ons vraagt deze te verwijderen, de Cookiebot cookie zelf verwijdert of het doel voor gege-vensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaarplichten blijven onaangetast.
Cookiebot wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is Art. 6 para. 1 lit. c GDPR.


Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de bovengenoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Server logbestanden

De provider van de pagina's verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlog-bestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Deze zijn


• Browsertype en browserversie
• Gebruikt besturingssysteem
• Referrer URL
• Hostnaam van de computer die toegang krijgt
• Tijd van de serveraanvraag
• IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.
Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - de serverlog-bestanden moeten voor dit doel worden geregistreerd.Contactformulier

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website staat een contactformulier waarmee u elektronisch contact met ons kunt opnemen. Als een gebruiker van deze mogelijkheid gebruik maakt, worden de in het invoermasker ingevoerde gegevens naar ons verzonden en opgeslagen. Deze gegevens zijn

• Thema
• Land
• email
• bericht
• Voornaam
• Achternaam
• straat (alleen voor onderwerp: klantenservice; geen verplicht veld)
• Postcode (alleen voor onderwerp: klantenservice; geen verplicht veld)
• Locatie (alleen voor onderwerp: klantenservice; niet verplicht)
• Telefoon (alleen voor onderwerp: klantenservice; niet verplicht)
• Tyre-model (alleen voor onderwerp: Klantenservice; geen verplicht veld)
• Kilometerstand (alleen voor onderwerp: Klantenservice; geen verplicht veld)
• slang (alleen voor onderwerp: Klantenservice; geen verplicht veld)
• Producten (alleen voor onderwerp: Klantenservice; niet verplicht)
• Aankoopdatum (alleen voor onderwerp: Klantenservice; geen verplicht veld)
• gekocht bij (alleen voor onderwerp: klantenservice; niet verplicht)
• Ontvangstbewijs beschikbaar (alleen voor onderwerp: Klantenservice; geen verplicht veld)
• Foto uploaden (alleen voor onderwerp: klantenservice; geen verplicht veld; max. 3 foto's)

De volgende gegevens worden ook opgeslagen op het moment dat het bericht wordt verzonden:

(1) Het IP-adres van de gebruiker
(2) Datum en tijd van registratie

Als onderdeel van het verzendproces wordt uw toestemming gevraagd voor de verwerking van de gegevens en wordt verwezen naar dit privacybeleid.
U kunt ook contact met ons opnemen via het opgegeven e-mailadres. In dit geval worden de persoon-lijke gegevens van de gebruiker die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen.
In deze context worden geen gegevens doorgegeven aan derden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van het gesprek.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de gegevens is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR als de gebruiker toestemming heeft gegeven.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens die worden verzonden tijdens het verzenden van een e-mail is Art. 6 para. 1 lit. f) GDPR. Als het e-mailcontact gericht is op het afsluiten van een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking Art. 6 para. 1 lit. b) GDPR.

3. Doel van gegevensverwerking

De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het invoermasker dient ons uitsluitend om het contact te verwerken. Als u per e-mail contact met ons opneemt, vormt dit ook het noodzakelijke legitieme belang om de gegevens te verwerken.
De overige persoonsgegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, worden gebruikt om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesys-temen te waarborgen.

4. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verza-meld. Voor de persoonsgegevens uit het invoerscherm van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëin-digd. Het gesprek is beëindigd wanneer uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de zaak in kwestie definitief is opgehelderd.
De aanvullende persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiter-lijk na één dag verwijderd.

5. Mogelijkheid tot bezwaar en annulering

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn toestemming voor de verwerking van per-soonlijke gegevens in te trekken. Als de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij/zij te allen tijde bezwaar maken tegen de opslag van zijn/haar persoonlijke gegevens. In dat geval kan het gesprek niet worden voortgezet. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact met ons worden in dit geval ver-wijderd.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax


Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. We ge-ven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.
Deze gegevens worden verwerkt op basis van Art. 6 para. 1 lit. b GDPR indien uw aanvraag verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang in de effec-tieve verwerking van de aan ons gerichte vragen (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR) of op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR) indien deze is aangevraagd; toestemming kan te allen tijde worden inge-trokken.
De gegevens die u ons stuurt via contactverzoeken blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te ver-wijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toe-passing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Sociale media


Facebook

We linken naar Facebook op onze website via een normale link achter een afbeelding. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Facebook op https://de-de.facebook.com/policy.php.

Instagram

We linken naar Instagram op onze website via een normale link achter een afbeelding. Meer informa-tie is te vinden in het privacybeleid van Instagram op https://help.instagram.com/519522125107875.

6. Analysetools en reclame


Google Tag Manager

We gebruiken de Google Tag Manager. De provider is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Tag Manager is een tool waarmee we tracking- of statistische tools en andere technologieën op onze website kunnen integreren. De Google Tag Manager zelf maakt geen gebruikersprofielen aan, slaat geen cookies op en voert geen onafhankelijke analyses uit. Het wordt alleen gebruikt om de geïntegreerde tools te beheren en weer te geven. Google Tag Manager registreert echter uw IP-adres, dat ook kan worden doorgegeven aan het moederbedrijf van Google in de Verenigde Staten.
De Google Tag Manager wordt gebruikt op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij een snelle en ongecompliceerde integratie en beheer van verschillende tools op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informa-tie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Google Analytics stelt de websitebeheerder in staat om het gedrag van websitebezoekers te analyseren. Daarbij ontvangt de websitebeheerder verschillende gebruiksgegevens, zoals bekeken pagina's, duur van het bezoek, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens worden toegewezen aan het eindapparaat van de gebruiker. Ze worden niet toegewezen aan een ge-bruikers-ID.
We kunnen Google Analytics ook gebruiken om onder andere uw muis- en scrollbewegingen en klikken te registreren. Google Analytics gebruikt ook verschillende modelbenaderingen om de geregistreerde gegevensbestanden aan te vullen en maakt gebruik van technologieën voor machinaal leren voor ge-gevensanalyse.
Google Analytics maakt gebruik van technologieën die de herkenning van de gebruiker mogelijk maken met het oog op de analyse van het gebruikersgedrag (bijv. cookies of device fingerprinting). De door Google verzamelde informatie over het gebruik van deze website wordt over het algemeen doorge-stuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.
Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overe-enkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informa-tie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

IP-anonimisering

Google Analytics IP-anonimisering is geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat het naar de VS wordt verzond-en. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informa-tie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het websitegebruik en het internetgebruik verbonden diensten aan de websitebeheerder te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.Browser-plugin

U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybe-leid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.Orderverwerking

We hebben een orderverwerkingscontract afgesloten met Google en voldoen volledig aan de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics.Mouseflow

We hebben Mouseflow in deze website geïntegreerd. De leverancier is Mouseflow Inc, 106 E 6th St #900, Austin Texas, 78701, VS.
Door Mouseflow te gebruiken, kunnen we het gedrag van bezoekers op onze website analyseren. Dit helpt om de website van de operator te verbeteren en bezoekers een aangenamere gebruikerservaring te bieden.
Om dit doel te bereiken, worden voornamelijk klikpaden van individuele bezoeken verzameld, bekend als "session replay". Daarbij wordt voornamelijk informatie verzameld over de manier waarop gebrui-kers met de website omgaan, zoals klikken of aanraken, bewegen van de muis, scrollen en bladeren door de pagina's.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Je kunt tracking ook uitschakelen via Mouseflow via de volgende link:
https://mouseflow.com/opt-out/. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van de provider op
https://mouseflow.com/legal/visitor/privacy-policy/ en
https://mouseflow.com/legal/gdpr/.
Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overe-enkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informa-tie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TS56AAG&status=Active


Orderverwerking

We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de boven-genoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.Google-advertenties

De websitebeheerder maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Met Google Ads kunnen we advertenties weergeven in de zoekmachine van Google of op websites van derden wanneer de gebruiker bepaalde zoektermen invoert in Google (keyword targeting). Bovendien kunnen gerichte advertenties worden weergegeven op basis van de bij Google beschikbare gebruik-ersgegevens (bijv. locatiegegevens en interesses) (doelgroepgerichtheid). Als websitebeheerder kun-nen we deze gegevens kwantitatief evalueren door bijvoorbeeld te analyseren welke zoektermen heb-ben geleid tot de weergave van onze advertenties en hoeveel advertenties hebben geleid tot overeenkomstige kliks.
Het gebruik van deze dienst is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:
https://policies.google.com/privacy/frameworks en
https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/. Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overe-enkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informa-tie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link:https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active  


Google dubbelklik

Deze website maakt gebruik van functies van Google DoubleClick. De provider is Google Ireland Limi-ted ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, (hierna "DoubleClick").
DoubleClick wordt gebruikt om op interesses gebaseerde advertenties te tonen in het hele adverten-tienetwerk van Google. De advertenties kunnen met behulp van DoubleClick worden afgestemd op de interesses van de betreffende kijker. Onze advertenties kunnen bijvoorbeeld worden weergegeven in de zoekresultaten van Google of in reclamebanners die zijn gekoppeld aan DoubleClick.
Om op interesses gebaseerde advertenties aan gebruikers te kunnen tonen, moet DoubleClick de be-treffende kijker kunnen herkennen en de bezochte websites, kliks en andere informatie over gebrui-kersgedrag aan hen kunnen toewijzen. Voor dit doel gebruikt DoubleClick cookies of vergelijkbare herkenningstechnologieën (bijv. device fingerprinting). De verzamelde informatie wordt samengevat in een pseudoniem gebruikersprofiel om op interesses gebaseerde reclame aan de betreffende gebruiker te tonen.
Google DoubleClick wordt gebruikt in het belang van gerichte reclamemaatregelen. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toestemming is ge-vraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 pa-ra. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestem-ming kan op elk moment worden ingetrokken. Meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken tegen de advertenties die door Google worden weergegeven, vindt u op de volgende links:
https://policies.google.com/technologies/ads en
https://adssettings.google.com/authenticated.

7. Nieuwsbrief


Gegevens nieuwsbrief

Als u de nieuwsbrief wilt ontvangen die op de website wordt aangeboden, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie waarmee we kunnen controleren of u de eigenaar bent van het opge-geven e-mailadres en of u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verde-re gegevens verzameld, of alleen op vrijwillige basis. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden.
De gegevens die zijn ingevoerd in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief worden uitsluitend ver-werkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming voor het ops-laan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "unsubscribe" link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.
De gegevens die u ons verstrekt om u aan te melden voor de nieuwsbrief worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich hebt afgemeld voor de nieuwsbrief of nadat het doel niet langer van toepassing is. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken e-mailadressen uit onze distributielijst voor nieuwsbrieven te verwijderen of te blokkeren in het kader van ons legitieme belang in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. f GDPR.
Gegevens die door ons zijn opgeslagen voor andere doeleinden blijven hierdoor onaangetast. Nadat u zich hebt afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de aanbieder van de nieuwsbriefdienst worden opgeslagen in een zwarte lijst als dit nodig is om toe-komstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en worden niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang om te voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f GDPR). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons legitieme belang.

8. Plugins en tools


YouTube

We linken naar YouTube op onze website via een normale link achter een afbeelding. Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Google op https://policies.google.com/privacy?hl=de.Google Fonts (lokale hosting)

Deze site maakt gebruik van zogenaamde Google Fonts, die worden geleverd door Google, voor de gestandaardiseerde weergave van lettertypen. De Google-lettertypen worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google. Meer informatie over Google Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe lettertypen

Deze website gebruikt webfonts van Adobe voor de gestandaardiseerde weergave van bepaalde lettertypen. De leverancier is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, VS (Adobe).
Wanneer je deze website bezoekt, laadt je browser de vereiste lettertypes rechtstreeks van Adobe om ze correct op je apparaat weer te geven. Hierbij maakt uw browser een verbinding met de servers van Adobe in de VS. Hierdoor weet Adobe dat deze website via jouw IP-adres is bezocht. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen wanneer de lettertypen worden geleverd.
De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 lit. f GDPR. De websitebe-heerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme presentatie van het lettertype op zijn web-site. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 par. 1 lit. a GDPR en § 25 par. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:
https://www.adobe.com/de/privacy/eudatatransfers.html.
Meer informatie over Adobe Fonts is te vinden op:
https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.
U kunt het privacybeleid van Adobe vinden op:
https://www.adobe.com/de/privacy/policy.html
Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overe-enkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informa-tie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000TNo9AAG&status=Active

Google-kaarten

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het nodig om je IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De provider van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactive-erd, kan Google Google Fonts gebruiken om de weergave van lettertypen te standaardiseren. Wanneer u Google Maps oproept, laadt uw browser de vereiste lettertypen in de cache van uw browser om teksten en lettertypen correct weer te geven.
Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aan-biedingen en om de plaatsen die we op de website hebben aangegeven gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een legitiem belang in de zin van Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Als een overeenkomstige toe-stemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van Art. 6 para. 1 lit. a GDPR en § 25 para. 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot in-formatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier:
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/en
https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.
Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overe-enkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertificeerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informa-tie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De provider is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.
Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of gegevens op deze website (bijv. in een contactformu-lier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn ingevoerd. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website binnenkomt. Voor de analyse evalueert re-CAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijd die de websitebezoeker op de website door-brengt of muisbewegingen van de gebruiker). De gegevens die tijdens de analyse worden verzameld, worden doorgestuurd naar Google.
De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.
De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR. De website-beheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen onrechtmatige geau-tomatiseerde spionage en SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de ver-werking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de ge-bruiker (bijv. device fingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.
Raadpleeg voor meer informatie over Google reCAPTCHA het Privacybeleid van Google en de Ser-vicevoorwaarden van Google op de volgende koppelingen:
https://policies.google.com/privacy?hl=de en
https://policies.google.com/terms?hl=de.
Het bedrijf is gecertificeerd volgens het "EU-VS Data Privacy Framework" (DPF). Het DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen voor gegevensverwerking in de VS. Elk bedrijf dat gecertifi-ceerd is onder het DPF verplicht zich tot het naleven van deze gegevensbeschermingsnormen. Meer informatie hierover kan worden verkregen bij de provider via de volgende link:
https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=ActiveNeo Commerce (adviseur fietsbanden)

1. Wij hebben de Neocom geleide verkoopdienst van Neo Commerce GmbH (hierna "Neocom"), Max-Bill-Str. 8, 80807 München, Duitsland, op onze website geïntegreerd om u een digitaal interactief productadvies (fietsbandenadviseur) te geven. Wanneer u dit productadvies start, kunt u uw gewenste product vinden in een quiz-achtig, begeleid proces en ontvangt u aan het einde een productaanbeveling, die u desgewenst per e-mail kunt laten toesturen.
2. In de loop van de raadpleging verzamelt Neocom de volgende browser http informatie: Browser-type en -versie, IP-adres, taal van de browsersoftware. Daarnaast wordt er een sessie-ID gegene-reerd en tijdelijk opgeslagen op uw apparaat tijdens de browsersessie om het consult te kunnen aanbieden. Het doel is om de juiste en volledige weergave en uitvoering van digitaal productad-vies mogelijk te maken, vergelijkbaar met een winkelwagenfunctie. De rechtsgrondslag is ons le-gitieme belang op grond van Art. 6 para. 1 zin 1 lit. f GDPR (browser query) en Art. 6 para. 1 zin 1 lt. a GDPR (toestemming met betrekking tot sessie-ID).
3. Uw e-mailadres wordt gevraagd om de productaanbeveling op uw verzoek per e-mail te versturen. Dit wordt door Neocom alleen gebruikt voor de mailing die u heeft aangevraagd. Dit gebeurt echter alleen met uw voorafgaande toestemming. De rechtsgrondslag is daarom art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR. Wij gebruiken de zogenaamde "double opt-in procedure" voor registratie. Nadat je je e-mailadres hebt ingevoerd, ontvang je van ons een e-mail met een bevestigingslink om je verzoek om de productaanbeveling te versturen te bevestigen. Als u op deze bevestigings-link klikt, wordt uw e-mail opgeslagen voor het verzenden van de e-mail. Als je niet binnen 24 uur op de bevestigingslink klikt, worden je registratiegegevens geblokkeerd. U hebt de mogelijkheid om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken in ove-reenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. a GDPR.

Heyzine

Berichten op deze website kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijv. video's, afbeeldingen, artikelen, PDF-previews, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich precies alsof de bezoeker de andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen gegevens over u verzamelen, cookies gebruiken, aanvullende trackingdiensten van derden insluiten en uw interactie met deze ingesloten inhoud registreren, inclusief uw interactie met de ingesloten inhoud als u een account hebt en bent aangemeld bij deze website.
Een voorbeeld van de tool die we gebruiken om PDF's in te sluiten is Heyzine. Hun privacybeleid kan hier worden bekeken.Podigee

Wij gebruiken de podcast-hostingdienst Podigee van de provider Podigee GmbH, Revaler Straße 28, 10245 Berlijn, Duitsland. De podcasts worden geladen door Podigee of verzonden via Podigee.
Het gebruik is gebaseerd op onze legitieme belangen, d.w.z. interesse in het veilig en efficiënt aanbie-den, analyseren en optimaliseren van ons podcastaanbod in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f. GDPR. GDPR. Podigee verwerkt IP-adressen en apparaatinformatie om het downloaden/afspelen van podcasts mo-gelijk te maken en om statistische gegevens, zoals belcijfers, te bepalen. Deze gegevens worden ge-anonimiseerd of gepseudonimiseerd voordat ze worden opgeslagen in de database van Podigee, tenzij ze nodig zijn voor het aanbieden van de podcasts.
Meer informatie en bezwaarmogelijkheden zijn te vinden in het privacybeleid van Podigee: https://www.podigee.com/de/about/privacy/.Pretix

Voor de kaartverkoop gebruiken we een tool van de provider rami.io GmbH, Berthold-Mogel-Straße 1, 69126 Heidelberg.
Wanneer je een ticket koopt, verwerken we de gegevens uitsluitend om de gewenste verkoop te reali-seren en om de gegevens door te sturen naar de organisator. Wij gebruiken de gegevens niet zelf en brengen ze niet in verband met uw aankopen bij andere organisatoren. Om een volledig beeld te krijgen van hoe uw gegevens worden gebruikt, moet u contact opnemen met de betreffende organisa-tor, die de wettelijke beheerder van uw gegevens is. Wij treden op als verwerker voor de organisator.
Wanneer je een ticket koopt, gebruiken we cookies om het bestelproces te verbeteren en om te ont-houden welk winkelmandje bij jou hoort. We slaan geen IP-adressen, browserinformatie of andere onnodige metadata op voor de duur van je aanvraag.
Het rami.io GmbH team heeft toegang tot je gegevens om technische problemen te analyseren en support verzoeken te beantwoorden. Deze toegang wordt alleen gebruikt om jou en de organisatoren te helpen. Toegang door het rami.io GmbH team wordt gelogd en regelmatig gecontroleerd.
Als je je ticket betaalt via een betalingsprovider zoals PayPal, Stripe, Mollie of Sofort-überweisung, geven we alleen de absoluut noodzakelijke gegevens door aan de betreffende betalingsprovider. Wij hebben geen controle over de aanvullende gegevens die door de betalingsdienstaanbieder worden verzameld.
Als u een e-mailadres opgeeft van Outlook of vergelijkbare providers, kunnen wij u e-mails sturen via Rapidmail, een Duitse e-mailprovider, omdat Outlook onze rechtstreekse e-mails vaak als spam weigert.

Orderverwerking
We hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst (DPA) afgesloten voor het gebruik van de boven-genoemde dienst. Dit is een contract dat wordt voorgeschreven door de wet op gegevensbescherming en dat garandeert dat het de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerkt in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Il link è stato copiato con successo
Gebruik het ovunque tu voglia.