ALGEMENE VOORWAARDEN VAN RALF BOHLE GMBH (ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN)


VOOR GEBRUIK IN ZAKELIJKE TRANSACTIES MET ONDERNEMERS


Stand: 01.01.2023

1. Algemeen

1.1 Alle leveringen en diensten vinden uitsluitend plaats op basis van deze voorwaarden. De aanvaarding van onze leveringen geldt als erkenning van deze voorwaarden. Afwijkende inkoopvoorwaarden van de klant maken alleen deel uit van het contract voor zover wij uitdrukkelijk met hun geldigheid hebben ingestemd.
1.2 Onze aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud. Een contract komt - bij afwezigheid van een speciale overeenkomst - tot stand met onze orderbevestiging. We kunnen bestellingen binnen 14 dagen na ontvangst accepteren.

2. Prijzen en betaling

2.1 Alle prijzen zijn inclusief verpakking plus de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde. Voor zover de overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op catalogusprijzen van de Verkoper en de levering meer dan vier maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden, zijn de op het moment van levering geldende catalogusprijzen van de Verkoper van toepassing (telkens verminderd met een overeengekomen percentage of vaste korting).

2.2 De betalingsvoorwaarden die in het individuele geval zijn overeengekomen, zijn van toepassing. Als er geen speciale overeenkomst is, moet de betaling uiterlijk op de 15e van de maand na levering plaatsvinden.

2.3 De Koper heeft alleen het recht om betalingen in te houden of te verrekenen met tegenvorderingen voor zover zijn tegenvorderingen onbetwist zijn of door een rechtbank zijn vastgesteld.

2.4 Bij betalingsachterstand en wanneer na het afsluiten van het contract omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de klant kunnen verminderen, worden al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar. In deze gevallen hebben wij ook het recht om nog uitstaande leveringen alleen tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling uit te voeren en - na het stellen van een redelijke termijn - ons terug te trekken uit het contract en/of schadevergoeding te eisen wegens wanprestatie.

2.5 Wijzigingen in de eigendoms- of vennootschapsvorm van de klant geven ons het recht om uitstaande leveringen alleen tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling uit te voeren.

2.6 In het geval dat de doelstelling wordt overschreden, betaalt de klant vertragingsrente tegen de wettelijke rente.

3. Eigendomsvoorbehoud

3.1 De onderdelen van de levering blijven ons eigendom totdat alle vorderingen waartoe wij uit hoofde van de zakelijke relatie jegens de klant gerechtigd zijn, zijn voldaan. Als de waarde van alle zekerheidsrechten waartoe wij gerechtigd zijn het bedrag van alle gewaarborgde vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, geven wij op verzoek van de klant een overeenkomstig deel van de zekerheidsrechten vrij.

3.2 De verbinding van onze goederen onder eigendomsvoorbehoud met producten van de koper wordt voor ons als fabrikant uitgevoerd. Als het voorbehouden goed onlosmakelijk verbonden wordt met andere, niet aan ons toebehorende goederen, verwerven wij mede-eigendom aan het nieuwe goed in de verhouding van de factuurwaarde van het goed tot de andere verwerkte of gecombineerde goederen op het tijdstip van de verwerking.

3.3 De klant mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust alleen verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening onder zijn normale voorwaarden en - zolang hij niet in gebreke is. De vorderingen van de klant uit de doorverkoop van de voorbehouden goederen zijn reeds nu aan ons overgedragen. De klant heeft niet het recht om op een andere manier over de voorbehouden goederen te beschikken. Indien derden rechten op de voorbehouden goederen hebben, gaat de vordering van de koper in de verhouding van de waarde van ons mede-eigendomsaandeel tot de totale waarde van de zaak op ons over.

3.4 Indien de klant in gebreke blijft met de betaling en/of indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die de kredietwaardigheid van de klant kunnen verminderen, hebben wij het recht om de teruggave van de geleverde goederen te eisen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant. Dit is niet van toepassing als er een insolventieprocedure tegen de klant is aangevraagd of geopend, als de rechten van de klant volgens de insolventiecode zich hiertegen verzetten. Het terugnemen van de goederen of het inroepen van het eigendomsvoorbehoud vormt alleen een terugtrekking uit het contract als wij dit uitdrukkelijk verklaren.

4. Levertijd

4.1 De levertijd vloeit voort uit de afspraken tussen de contractpartijen.

4.2 Naleving van de levertijd is afhankelijk van correcte en tijdige levering aan ons. Als het niet naleven van de levertijd te wijten is aan overmacht (bijv. stakingen, epidemieën, pandemieën, uitsluitingen, oorlog), arbeidsconflicten of andere gebeurtenissen buiten onze controle, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd. We zullen de klant zo snel mogelijk informeren over het begin en het einde van de vertraging.

4.3 Schadeclaims van de koper wegens vertraagde levering zijn in principe uitgesloten in geval van vertraagde levering. Dit geldt niet als de aansprakelijkheid dwingend is in geval van opzet of grove nalatigheid. De klant kan zich alleen in het kader van de wettelijke bepalingen uit het contract terugtrekken als wij verantwoordelijk zijn voor de vertraging in de levering. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen.

4.4 Als de verzending of levering op verzoek van de klant meer dan een maand na de mededeling van de verzendgereedheid wordt vertraagd, kunnen wij opslagkosten in rekening brengen ter hoogte van 0,5% van de prijs van de artikelen van de leveringen voor elke begonnen maand, maar in totaal niet meer dan 5% van de waarde van de bestelling. Het staat de contractanten vrij hogere of lagere opslagkosten aan te tonen.

5. Risico-overdracht, verzending en verzekering

5.1 Leveringen vinden plaats af fabriek. Het risico gaat over op de klant - zelfs in geval van franco levering - zodra de goederen zijn verzonden of afgehaald, zelfs in geval van verzending met onze eigen transportmiddelen.

5.2 Bij gebrek aan speciale instructies hebben we het recht om de wijze en route van het transport naar eigen goeddunken te bepalen.

5.3 De transportverzekering wordt door ons gedekt. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de overeengekomen verkoopprijzen.

6. Garantie

6.1 Als onze prestatie op het moment van risico-overgang gebreken vertoont, zullen wij naar onze keuze het gebrek verhelpen of een nieuw artikel leveren.

6.2 De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te controleren en ons onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele materiële gebreken (§ 377 HGB). In het kader van de wettelijke bepalingen heeft hij het recht om zich terug te trekken uit het contract als wij - rekening houdend met de wettelijke uitzonderingen - een voor ons gestelde redelijke termijn voor de vervangende levering vruchteloos laten verstrijken of als de nakoming achteraf mislukt. Als het gebrek slechts onbeduidend is, heeft de klant alleen recht op vermindering van de contractprijs. Voor het overige blijft het recht op vermindering van de contractprijs uitgesloten.

6.3 Van de kosten die de vervangende levering met zich meebrengt, dragen wij - voor zover de klacht gegrond blijkt - de kosten van het vervangende onderdeel inclusief verzending en de redelijke kosten van verwijdering en installatie.

6.4 Claims voor materiële gebreken verjaren na 12 maanden. Dit geldt niet voor zover de wet langere termijnen voorschrijft, bijv. in overeenstemming met § 445b lid 1 BGB (verjaring van regresvorderingen). Indien wij het gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben aangenomen, zijn de wettelijke verjaringsbepalingen van toepassing. De wettelijke bepalingen gelden ook voor de verjaringstermijn van eventuele schadeclaims van de klant op grond van gebreken, als wij ons schuldig hebben gemaakt aan opzet of grove nalatigheid of als de schadeclaim is gebaseerd op letsel aan leven, lichaam of gezondheid. De wettelijke bepalingen over opschorting van verval, opschorting en hervatting van de termijnen blijven onaangetast.

6.5 Als de melding van een defect door de klant onterecht is, is de klant verplicht om ons de gemaakte kosten te vergoeden.

6.6 Het regresrecht van de koper jegens ons volgens § 445a van het Duitse Burgerlijk Wetboek (regresrecht van de verkoper) bestaat alleen voor zover de koper met zijn klant geen overeenkomsten heeft gesloten die verder gaan dan de wettelijke garantieaanspraken.

6.7 Voor het overige geldt voor schadeclaims paragraaf 7 (Overige schadeclaims). Verdere of andere claims van de klant tegen ons en onze plaatsvervangers op grond van een ander materieel gebrek dan in deze paragraaf geregeld, zijn uitgesloten.

6.8 Claims voor defecten bestaan niet in geval van natuurlijke slijtage of in geval van schade die is ontstaan na de risico-overdracht als gevolg van onjuiste of nalatige behandeling, overmatige belasting of ongeschikte bedrijfsmaterialen.

6.9 De overname van een garantie vereist een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

6.10 Als het gebruik van het geleverde leidt tot een schending van industriële eigendomsrechten of auteursrechten, zullen wij op onze kosten het recht op verder gebruik voor de klant waarborgen of het geleverde op een voor de klant redelijke manier zodanig wijzigen dat de schending van eigendomsrechten niet meer bestaat. Als dit niet mogelijk is onder economisch redelijke voorwaarden of binnen een redelijke termijn, hebben beide partijen het recht om zich terug te trekken uit het contract. Wij vrijwaren de klant tegen onbetwiste of wettelijk vastgestelde aanspraken van de respectieve eigenaar van het eigendomsrecht. De klant kan geen verdere rechten doen gelden.

7. Andere schadeclaims

7.1 Aanspraken op schadevergoeding en onkostenvergoeding van de Koper (hierna: aanspraken op schadevergoeding), ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder wegens plichtsverzuim voortvloeiend uit de contractuele verplichting en uit onrechtmatige daad, zijn uitgesloten.

7.2 Dit geldt niet in gevallen van verplichte aansprakelijkheid, bijvoorbeeld volgens de productaansprakelijkheidswet, in gevallen van opzet, grove nalatigheid, letsel aan leven, lichaam of gezondheid of schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade die typisch is voor het contract, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid of aansprakelijkheid voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen.

7.3 Voor zover de Koper recht heeft op vorderingen tot schadevergoeding volgens dit artikel, verjaren deze vorderingen na het verstrijken van de verjaringstermijn die geldt voor vorderingen wegens materiële gebreken volgens artikel 6.4. In het geval van vorderingen tot schadevergoeding volgens de Wet Productaansprakelijkheid zijn de wettelijke verjaringsbepalingen van toepassing.

7.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Voor zover onze aansprakelijkheid is uitgesloten op basis van de bovenstaande bepalingen, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers en plaatsvervangende agenten.

8. Bevoegde rechtbank, toepasselijk recht, scheidbaarheidclausule

8.1 Indien de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, is het Reichshof de enige bevoegde rechtbank voor alle geschillen die direct of indirect uit de contractuele relatie voortvloeien. Wij hebben echter het recht een vordering in te stellen bij de zetel van de klant.

8.2 Op alle juridische relaties tussen ons en de koper is het Duitse materiële recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

8.3 Mocht een van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

DOWNLOAD PDF

Il link è stato copiato con successo
Gebruik het ovunque tu voglia.