AlGEMENE VOORWAARDEN VAN RALF BOHLE GMBH (VERKOOPVOORWAARDEN)

VOOR GEBRUIK IN BEDRIJFSTRAJECTEN MET ONDERNEMINGEN


Status: 01.01.2023

1. Algemeen

1.1 Alle leveringen en diensten worden uitsluitend verricht op basis van deze Voorwaarden. De aanvaarding van onze leveringen geldt als erkenning van deze voorwaarden. Afwijkende inkoopvoorwaarden van de Koper worden alleen onderdeel van het contract voor zover wij uitdrukkelijk uitdrukkelijk hebben ingestemd met de geldigheid ervan.
1.2 Onze aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud van wijzigingen. Onze aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud. Bij het ontbreken van een speciale speciale overeenkomst - wordt afgesloten met onze orderbevestiging. We kunnen bestellingen accepteren binnen 14 dagen na ontvangst.

2. prijzen en betaling

2.1 Alle prijzen zijn inclusief verpakking plus de toepasselijke belasting over de toegevoegde waarde.
Voor zover de overeengekomen prijzen catalogusprijzen van de verkoper zijn,

2.2 De in het individuele geval overeengekomen betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. De overeengekomen betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. Bij gebreke van een bijzondere overeenkomst moet betaling plaatsvinden uiterlijk op de 15e van de maand na levering.

2.3 Het recht om betalingen in te houden of te verrekenen met betalingen in te houden of te verrekenen met tegenvorderingen, slechts voor zover slechts voor zover haar tegenvorderingen onbetwist zijn of rechtsgeldig zijn vastgesteld. onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn.

2.4 In geval van betalingsachterstand en indien ons na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden ons na het sluiten van de overeenkomst ter kennis gekomen omstandigheden die de kredietwaardigheid verminderen, worden al onze vorderingen onmiddellijk opeisbaar. In deze gevallen zijn wij ook gerechtigd om nog uitstaande leveringen uitsluitend tegen leveringen uitsluitend tegen vooruitbetaling of zekerheidstelling en - na het stellen van een van de overeenkomst terug te treden en/of schadevergoeding wegens niet-nakoming te eisen schadevergoeding wegens niet-nakoming te eisen.

2.5 Wijzigingen in de eigendoms- of vennootschapsvorm van de klant de klant geeft ons het recht openstaande leveringen slechts uit te voeren tegen slechts tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling.

2.6 Bij overschrijding van de termijn is de klant de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.


3 Eigendomsvoorbehoud

3.1 De voorwerpen van de levering blijven ons eigendom totdat al onze vorderingen op de klant zijn voldaan. nakoming van al onze vorderingen op de klant uit hoofde van de bedrijfsuitoefening vorderingen die ons uit de zakelijke relatie toekomen. Voor zover de waarde van alle ons toekomende zekerheidsrechten waarop wij recht hebben het bedrag van alle gedekte vorderingen met meer dan 20 % overschrijdt het bedrag van alle gewaarborgde vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zullen wij een overeenkomstig van de zekerheidsrechten op verzoek van de klant vrij.

3.2 De combinatie van onze combinatie van onze onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen met de producten van de voor ons als fabrikant. Als de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust onlosmakelijk onlosmakelijk worden gecombineerd met andere zaken die ons niet toebehoren, verwerven wij het mede-eigendom van de nieuwe zaak in de verhouding van de factuurwaarde van de van de goederen ten opzichte van de andere verwerkte of samengevoegde goederen op het tijdstip van de verwerking. het moment van verwerking.

3.3 De klant mag de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen slechts gebruiken voor zover dit in overeenstemming is met het eigendomsvoorbehoud. goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust slechts gebruiken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening op zijn normale voorwaarden en - zolang hij niet in verzuim is. De vorderingen van de afnemer die voortvloeien uit het doorverkopen van de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen zijn uitgesloten. goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust, worden hierbij aan ons overgedragen. Overige De klant is niet bevoegd om op een andere manier over de voorbehouden goederen te beschikken. Indien derden rechten op de voorbehouden goederen hebben, gaat de vordering van de klant op ons over. koper aan ons over in de verhouding van de waarde van ons aandeel in de totale waarde van het artikel.

3.4 Indien de koper in verzuim is met de betaling en/of indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden en/of na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die omstandigheden die de kredietwaardigheid van de afnemer kunnen verminderen, zijn wij gerechtigd gerechtigd de geleverde goederen terug te vorderen. De kosten hiervoor zijn voor rekening van de klant. Dit is niet van toepassing indien een insolventieprocedure Een insolventieprocedure is aangevraagd of ingesteld tegen de klant, als de rechten die de klant toekomen op grond van de insolventiecode. De terugname van de goederen of de uitoefening van het eigendomsvoorbehoud vormt alleen een annulering van de overeenkomst als wij dit uitdrukkelijk verklaren.


4. levertijd

4.1 De levertijd wordt bepaald door de afspraken tussen de contractpartijen.

4.2 Naleving van de levertijd geschiedt onder voorbehoud van juiste en tijdige tijdige eigenhandige levering. Bij niet-naleving van de levertijd overmacht (bijvoorbeeld staking, epidemieën, pandemieën, uitsluiting, oorlog), arbeidsgeschillen of andere gebeurtenissen oorlog), arbeidsconflicten of andere gebeurtenissen waarop wij geen invloed hebben, wordt de levertijd verlengd. invloed zijn, wordt de levertijd dienovereenkomstig verlengd. De levertijd wordt dienovereenkomstig verlengd. Wij stellen de klant zo snel mogelijk op de hoogte van het begin en het einde van de vertraging.

4.3 Schadeclaims van de klant wegens vertraagde levering zijn in het algemeen uitgesloten in geval van vertraagde levering. Dit Dit geldt niet in geval van opzet of grove nalatigheid. aansprakelijkheid is verplicht in gevallen van opzet of grove nalatigheid. De koper kan alleen van het contract afzien alleen terugtreden uit het contract in het kader van de wettelijke vertraging in de levering aan ons te wijten is. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de klant is niet verbonden met de bovenstaande bepalingen.

4.4 Als de verzending of levering op verzoek van de klant wordt vertraagd, kan de klant de overeenkomst opzeggen. of levering op verzoek van de klant wordt vertraagd met meer dan een maand nadat van gereedheid voor verzending, kunnen wij opslagkosten in rekening brengen voor elke maand of een deel daarvan ten bedrage van 0,5% van de prijs van de te leveren artikelen in rekening brengen. van de prijs van de te leveren artikelen, maar in totaal niet meer dan 5% van de waarde van de bestelling. van de waarde van de bestelling. Het bewijs van hogere of lagere opslagkosten blijft ter beoordeling van de contractpartijen.


5. Risico-overgang, verzending en verzekering

5.1 Leveringen vinden plaats af fabriek. Het risico - ook bij franco levering - gaat over op de klant op het moment van de levering. Het risico - ook bij franco levering - gaat over op de klant zodra de goederen zijn verzonden of of zijn afgehaald, zelfs in geval van verzending met onze eigen transportmiddelen.

5.2 Bij gebreke van speciale instructies zijn wij gerechtigd de wijze en route van het transport naar eigen goeddunken te bepalen.

5.3 De transportverzekering wordt door ons gedekt. De kosten hiervan zijn inbegrepen in de overeengekomen verkoopprijzen.


6. Garantie

6.1 Indien onze prestatie ten tijde van de risico-overgang gebrekkig is, zullen wij onze onze keuze door het gebrek te verhelpen of een nieuwe zaak te leveren.

6.2 De klant dient de geleverde zaak onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en te controleren. geleverde zaak onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van materiële gebreken ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen (§ 377 HGB). In het kader van de wettelijke bepalingen heeft hij het recht de overeenkomst te ontbinden, als wij - rekening houdend met de wettelijke uitzonderingen - een redelijke termijn voor de vervangende levering niet nakomen. een redelijke termijn voor de vervangende levering of als de latere nakoming mislukt. of indien de latere nakoming mislukt. Als het gebrek gebrek slechts onbeduidend is, heeft de klant slechts het recht om de contractprijs te verlagen. Het recht op vermindering van de prijs is anders uitgesloten.

6.3 Wij dragen de kosten die voortvloeien uit de vervangende levering de klacht gegrond blijkt te zijn - de kosten van de vervanging van het vervangende onderdeel inclusief verzendkosten en de redelijke kosten van verwijdering en kosten van verwijdering en installatie.

6.4 Vorderingen wegens materiële gebreken vervallen na 12 maanden. Dit geldt niet voor zover de wet, bijvoorbeeld in overeenstemming met § 445b lid 1 BGB (verjaringstermijn voor regresvorderingen) langere termijnen voorschrijft. Als we het gebrek op frauduleuze wijze verzwijgen of een garantie voor de kwaliteit van het artikel hebben aangenomen, gelden de wettelijke verjaringsvoorschriften. de wettelijke verjaringsvoorschriften van toepassing. De wettelijke bepalingen gelden ook voor de verjaringstermijn van eventuele schadeclaims van de klant wegens gebreken als we ons schuldig maken aan opzet opzet of grove nalatigheid onzerzijds, of de aanspraak op schadeclaim gebaseerd is op letsel aan leven, lichaam of gezondheid. gezondheid. De wettelijke bepalingen inzake opschorting van verval opschorting en hervatting van de termijnen blijven onverminderd van kracht.

6.5 Indien de door de klant ingediende melding van gebreken onterecht is, is de klant verplicht de door ons gemaakte kosten aan ons te vergoeden.

6.6 Verhaalsaanspraken van de klant jegens ons conform § 445a BGB (verhaalsaanspraken van de verkoper) bestaan alleen voor zover de koper geen klant geen afspraken met zijn klant heeft gemaakt afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de wettelijke garantieaanspraken.

6.7 Op schadeclaims is hoofdstuk 7 (Overige schadeclaims) van toepassing. schadeclaims). Verdere aanspraken of vorderingen anders dan geregeld in deze Aanspraken van de klant tegen ons en onze plaatsvervangers op grond van een materieel gebrek zijn wegens een materieel gebrek zijn uitgesloten.

6.8 Aanspraken wegens gebreken bestaan niet in geval van natuurlijke slijtage of schade ontstaan na de risico-overgang als gevolg van onjuiste of onzorgvuldige behandeling, overmatig gebruik of ongeschikte bedrijfsmiddelen.

6.9 Voor de overname van een garantie is uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist.

6.10 Als het gebruik van het leveringsvoorwerp leidt tot schending van industriële industriële eigendomsrechten of auteursrechten, verlenen wij de klant het recht op het recht op verder gebruik op onze kosten of zullen wij het het leveringsvoorwerp op een voor de klant redelijke wijze vervangen zodat de dat de inbreuk op industriële eigendomsrechten niet langer bestaat. Als dit niet mogelijk is onder economisch redelijke voorwaarden of binnen een redelijke termijn, hebben beide partijen het recht om zich terug te trekken uit het contract. gerechtigd zich terug te trekken uit het contract. Wij vrijwaren de klant tegen onbetwiste of wettelijk vastgestelde vorderingen van de respectieve eigenaar van de eigendomsrechten, vrijwaren wij de de klant vrijwaren. Aan de klant kunnen verder geen rechten worden ontleend.


7. Overige aanspraken op schadevergoeding

7.1 Vorderingen tot schadevergoeding en onkostenvergoeding van de klant (hierna te noemen schadeclaims), ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder voor schending van plichten die voortvloeien uit de contractuele verplichting en uit onrechtmatige daad zijn uitgesloten.

7.2 Dit geldt niet in gevallen van dwingende aansprakelijkheid, bijvoorbeeld op grond van de productaansprakelijkheidswetgeving, in gevallen van opzet, grove nalatigheid nalatigheid, wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid, of gezondheid, of wegens schending van wezenlijke contractuele verplichtingen. De vordering tot schadevergoeding wegens schending van wezenlijke contractuele contractuele verplichtingen is echter beperkt tot de voorzienbare schade voorzienbare schade die typisch is voor dit soort contract, tenzij opzet of grove nalatigheid of als gevolg van letsel aan leven, ledematen of gezondheid. gezondheid. Een wijziging van de bewijslast ten nadele van de bewijslast ten nadele van de klant is niet gekoppeld aan de bovenstaande bepalingen.

7.3 Voor zover de klant op grond van dit artikel aanspraak kan maken op schadevergoeding vorderingen tot schadevergoeding op grond van deze clausule, verjaren deze na het verstrijken van de verjaringstermijn die geldt voor vorderingen wegens materiële gebreken volgens artikel 6.4. Volgens de productaansprakelijkheidswet geldt de wettelijke verjaringstermijn van toepassing.

7.4 De bovenstaande beperkingen van van aansprakelijkheid gelden ook voor plichtsverzuim door onze wettelijke wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Voor zover onze aansprakelijkheid aansprakelijkheid is uitgesloten op basis van de bovenstaande bepalingen, geldt dit geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers en plaatsvervangende plaatsvervangers.


8. jurisdictie, toepasselijk recht, scheidbaarheidclausule

8.1 Indien de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon naar publiek recht of een bijzonder fonds naar publiek recht is, is de enige plaats van jurisdictie voor alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de contractuele relatie. We zijn echter Wij zijn echter gerechtigd om ons te wenden tot de statutaire zetel van de klant.

8.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant is van toepassing Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de klant is het Duitse materiële recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake overeenkomsten voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

8.3 Mocht een van de bovenstaande bepalingen geheel of gedeeltelijk bepalingen geheel of gedeeltelijk ongeldig mocht zijn, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen.Il link è stato copiato con successo
Gebruik het ovunque tu voglia.